Οφέλη

Οφέλη

Οι υπηρεσίες SaaS που αναπτύσσει το ΕΚΤ, αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί να συμβάλει στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου. Στην κατεύθυνση αυτή, οι υπηρεσίες αναμένεται να συνεισφέρουν πολλαπλά παρέχοντας μία σειρά απο οφέλη τόσο για την εξέλιξη των φορέων που θα συμμετέχουν, όσο και για τους τελικούς χρήστες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα οφέλη για τις διάφορες ομάδες χρηστών συνοψίζονται παρακάτω.

Οφέλη για τους συνεργαζόμενους φορείς:

 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας ψηφιακού περιεχομένου υψηλής αξίας και μακροχρόνια διαφύλαξή του
 • Μείωση κόστους σε ανθρωποχρόνο, υποδομές και τεχνική υποστήριξη για τη διαφύλαξη και διάθεση του περιεχομένου κάθε φορέα, μέσω σύγχρονων υπηρεσιών
 • Ανάδειξη του ψηφιακού περιεχομένου κάθε φορέα και αξιοποίησή του με καινοτόμους τρόπους και σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων έγκριτου περιεχομένου για τη διαφύλαξη, διαλειτουργικότητα, ανάδειξη και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου τους
 • Υποστήριξη και κατάλληλη εκπαίδευση για την αξιοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών, ικανή να οδηγήσει στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους.
 • Ενίσχυση του επιστημονικού έργου της τεκμηρίωσης, προτυποποίησης, διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας

Οφέλη για τους χρήστες-δημιουργούς:

 • Δυνατότητα επανάχρησης μεταδεδομένων και έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε ποικίλους τομείς ενδιαφέροντος (ενδεικτικά: έρευνα, εκπαίδευση, τουρισμός, ψυχαγωγία, επιχειρηματικότητα)
 • Μείωση του κόστους επανάχρησης του περιεχομένου, λόγω της απλούστευσης των διαδικασιών εκκαθάρισης διαφόρων κατηγοριών δικαιωμάτων
 • Πρόσβαση σε ανοικτούς πόρους αναφοράς, απαραίτητους για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Οφέλη γιια τους τελικούς χρήστες:

 • Εύκολη αναζήτηση και ανάκτηση του ψηφιακού υλικού
 • Πολυκαναλική πρόσβαση σε έγκριτο περιεχόμενο
 • Πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που καθιστούν πιο εύχρηστο το περιεχόμενο

Συνολικά, η επιτυχής αξιοποίηση του έργου αυτού θα:

 • διευκολύνει την ανοικτή διάθεση και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου
 • ενισχύσει την πρόσβαση στην Πληροφορία
 • αναδείξει περιεχόμενο που μέχρι σήμερα δεν είναι προσβάσιμο
 • εμπλουτισει τη διαθέσιμη έγκριτη πληροφορία
 • διαφυλλάξει πολύτιμο ψηφιακό υλικό με πολύ χαμηλό κόστος
 • συντελέσει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη διαχείριση του περιεχομένου

Η "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" μπορεί να αποτελέσει τον πολλαπλασιαστή διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, με όρους ποιότητας, που θα αναδείξουν την κοινότητα των συνεργαζόμενων φορέων σε ένα ισχυρό δίκτυο δημιουργίας και γνώσης.